Pohvale, priznanja in nagrade

Pohvale
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec izkaže s priza­devnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, je lahko ustno pohvaljen. Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavno­sti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
Pisno pohvalo prejme učenec za:
 • spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,
 • spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
 • vzoren odnos do šolskega dela,
 • nudenje pomoči učencem,
 • prizadevnost ter doseganje dobrih rezultatov pri po­uku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole,
 • doseganje dobrih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja,
 • prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev, v skupnosti učencev šole, v šolskem parlamentu,
 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole,
 • ko razrednik ali učiteljski zbor oddelka oceni dejavnost oziroma dosežek učenca kot primeren razlog za pohvalo.
Priznanja
Priznanje prejme učenec za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Priznanja bomo podeljevali  za večleten/večletno:
 • spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,
 • vzoren odnos do šolskega dela,
 • nudenje pomoči učencem,
 • prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skup­nosti učencev šole ali šolskem parlamentu,
 • prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
 • doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje občine, regije in celotne države,
 • sodelovanje in doseganje vidnih rezul­tatov pri interesni dejavnosti,
 • doseganje vidnih rezultatov na športnem področju, ko učenec predstavlja šolo,
 • ko razrednik ali učiteljski zbor oddelka oceni dejavnost oziroma dosežek učenca kot primeren razlog za priznanje.
 
Nagrade
Ob zaključku šolskega leta sta med učenci od 6. do 9. razreda izbrana najboljša športnica in športnik oddelka, ki prejmeta pohvalo ter športnica in športnik šole, ki prejmeta priznanje in nagrado v obliki športnega pripomočka.
(Pravilnik tekmovanja za športnika/ športnico razreda in šole)
Nagrado šole (praviloma knjižno) dobi učenka ali učenec za večletne aktivnosti in dosežke, ki prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti.
Vse nagrade in priznanja slavnostno podeljuje ravnatelj ob koncu šolskega leta.

Related Images:

(Skupno 1.643 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost