Postopek pridobivanja pomoči

V primeru težjih specifičnih učnih težav v šoli sledimo t. i. 5-stopenjskem modelu pomoči učencem z učnimi težavami:

1. Pomoč učitelja pri pouku/dopolnilni pouk/pomoč v podaljšanem bivanju

Učne težave pri učencih navadno prvi prepoznajo učitelji, ki otroka poučujejo. Na prvi stopnji torej pomoč nudi učitelj, ki otroka uči. Učitelj lahko znotraj učnega procesa zagotavlja ustrezne časovne, metodične in prostorske prilagoditve, uporablja primerne pripomočke ipd.

2. Pomoč šolske svetovalne službe

Če otroku pomoč učitelja ne zadošča, se v proces pomoči vključi šolska svetovalna služba. Na tej stopnji pomoči se individualni projekt pomoči začne voditi v učenčevi osebni mapi.

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč

Kadar so težave kljub pomoči učitelja in pomoči svetovalne službe še vedno prisotne, se lahko otroka vključi v dodatno individualno ali skupinsko pomoč.

4. Mnenje in pomoč zunanje ustanove

Če pomoč na dosedanjih stopnjah ne zadostuje, se lahko starši po pomoč obrnejo na katero izmed zunanjih ustanov (CDZOM Nova Gorica, Razvojna ambulanta Stara Gora, Svetovalni center Ljubljana…). Strokovnjaki (psiholog, specialni pedagog in drugi profili strokovnjakov) izvedejo z otrokom poglobljeno diagnostično ocenjevanje in podajo svoje mnenje o vrsti in obsegu njegovih težav (napišejo strokovno poročilo in tudi priporočila za delo z otrokom).

5. Postopek usmerjanja (pridobitev odločbe) in usmeritev v  Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)

Starši sprožijo postopek usmerjanja, tako da vložijo vlogo – izpolnijo obrazec “Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja”. Ob tem predložijo tudi vso potrebno dokumentacijo, med drugim strokovno poročilo, ki so ga prejeli s strani zunanje ustanove, kjer je bilo izvedeno diagnostično ocenjevanje. Dokumentacijo pošljejo na pristojni Zavod za šolstvo:

Zavod RS za šolstvo, OE Nova Gorica, Erjavčeva ul. 2, 5000   Nova Gorica

Vlogo za usmerjanje Zavod RS za šolstvo dodeli eni izmed t. i. komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki delujejo pod njegovim okriljem. Na podlagi pridobljene dokumentacije in morebitnih dodatnih pregledov, komisija izda strokovno mnenje, Zavod RS za šolstvo pa izda odločbo. Oboje je po pošti poslano staršem (tj. vlagatelju) in šoli. V kolikor je zahtevek odobren, je otrok usmerjen v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP). V odločbi je opredeljen profil izvajalca in število ur dodatne strokovne pomoči, ki jo mora zagotoviti šola.

Related Images:

(Skupno 590 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost