Vpis v 1. razred

VPIS V 1. RAZRED

 Vpis v 1. razred po Zakonu o osnovni šoli (UL RS, št.81/2006, 102/2007, 87/2011, 40/2012, 63/2013, 46/2016) poteka vsako leto v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morate vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpisujete otroka v 1. razred glede na šolski okoliš, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. To je vaša pravica, šola v tem okolišu, je dolžna otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če le-ta šola s tem soglaša. Šolski okoliš OŠ Solkan zajema KS Solkan.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v 1. razred, šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi MIZŠ. Ministrstvo pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

PREPIS NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO

V skladu z 48. členom Zakon o osnovni šoli in 6. členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol lahko starši vpišete otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivate, če šola, v katero ga želite vpisati, s tem soglaša.  Vlogo za soglasje k prepisu rešuje zaprošena šola, pri tem pa mora sodelovati tudi šola primarnega šolskega okoliša. Zaprošena šola namreč ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi bila s tem kršena primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem okolišu in če prepis nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zmanjšanja števila oddelkov na primarni šoli.

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na šolo v primarnem šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev.

V primeru, da otrok spada v naš šolski okoliš in ga starši želite vpisati na drugo šolo, v drugem šolskem okolišu, je postopek enak. Najprej vpišete otroka na naši šoli, na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedite razloge za prešolanje.

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

V skladu s 45. členom Zakon o osnovni šoli se lahko otroku na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje za eno leto, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, izpolniti Vlogo za odložitev šolanja, v katerem navedete razloge za odložitev začetka šolanja. Če je otrok že obravnavan v zunanjih ustanovah pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah ali je usmerjen kot otrok s posebnimi potrebami, prosimo, da nas o tem obvestite.

Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, šolski svetovalni delavec ter vzgojitelj. Ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo je obvezno, če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za šolo, oz. če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba. Komisiji so v pomoč strokovna poročila s strani strokovnjakov, pri katerih je otrok obravnavan in so lahko priloga vloge. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi sklepa komisije.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v osnovno šolo boste starši za otroka prejeli pisno vabilo na zdravniški pregled. Sistematske zdravniške preglede za učence OŠ Solkan opravlja šolska zdravnica dr. Tadeja Krapež v ZD Nova Gorica.

 POSTOPEK VPISA

Starši, ki spadate v šolski okoliš OŠ Solkan boste v februarju po pošti dobili vabilo na vpis. Na vpis pridete starši skupaj z otrokom. Vpis poteka v pisarni šolske svetovalne službe, ki preveri vse podatke in izpolni Vpisni list. V kolikor so kakšne posebnosti (prepis na drugo šolo, odlog šolanja), starši predložite ustrezno dokumentacijo.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU

V prvem razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina. Starši boste ob vpisu izpolnili Prijavnico za neobvezni izbirni predmet. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga mora otrok obiskovati do konca šolskega leta.

KONTAKTNA OSEBA

Simona Kerševan, šolska pedagoginja

Telefon: 05-330 77 00

E-naslov: simonak@sola-solkan.si

DOKUMENTACIJA

Prijavnica podaljšano bivanje

Prijavnica jutranje varstvo

Šolski prevoz

Prijavnica za neobvezni izbirni predmet

Vlogo za prepis v 1. razred

Vlogo za odložitev šolanja

 

Related Images:

(Skupno 858 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost